วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วรรณคดี

ความหมายของวรรณคดี
คำว่า วรรณ หมายถึง สี ผิว ชนิด ส่วนคำว่า คดี แปลว่า แนวทาง 
ดังนั้น คำว่าวรรณคดีจึงหมายถึง แนวทางของหนังสือ
โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของคำว่าวรรณคดีเอาไว้ว่า หนังสือที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งดี มีผู้ให้ความหมายวรรณคดีพอสรุปสังเขปได้ดังนี้
๑. เป็นหนังสือดี อ่านได้โดยไม่เสียประโยชน์ ไม่เป็นเรื่องชักจูงความคิดผู้อ่านไปในทางที่
ไม่เป็นแก่นสาร
๒. เป็นหนังสือแต่งดี ใช้วิธีเรียบเรียงอย่างใดๆก็ตามแต่ต้องเป็นภาษาไทยอันดีถูกต้อง
ตามหลักภาษาศาสตร์
๓.เป็นบทประพันธ์อันประกอบด้วยศิลปะแห่งการนิพนธ์และเนื้อเรื่อง
อันมีอำนาจดลใจผู้อ่านให้รู้สึกร่วมได้

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ